Regulamin Bonów Podarunkowych

Warunki ogólne

 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Miasto Szkutnia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, NIP: 5252642309, prowadząca otwartą pracownię stolarską.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za usługi i towary nabywane przez Użytkownika.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 4. Minimalna wartość bonu podarunkowego wynosi 500 zł. Wyższe wartości bonów podarunkowych ustalane są jako wielokrotność kwoty 50 zł.
 5. Wzór bonu podarunkowego umieszczony jest na stronie internetowej miastoszkutnia.pl
 6. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania usług i towarów oferowanych przez Wydawcę.
 7. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 8. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
 9. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
 10. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu   podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 11. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie klienta dokument KP. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia usług lub/i produktów.

Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na usługi i towary z oferty Wydawcy, które w momencie złożenia zamówienia są dostępne.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikalny kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy.
 3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można dopłacić Wydawcy dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie Wydawcy miastoszkutnia.pl.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
 6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do  otrzymania bonu zastępczego.
 7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług i towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie  zajęć warsztatowych w Miasto Szkutnia.
 2. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Wzór bonu podarunkowego

15204199_1385331608144816_786876353_o-png