REGULAMIN2016-09-15T22:13:13+00:00

Regulamin zajęć warsztatowych w  Miasto Szkutnia

 1. Zajęcia organizowane przez Miasto Szkutnia odbywają się w terminach ustalonych z uczestnikami. Za ustalenie terminu zajęć uznaje się w szczególności umieszczenie go  na stronie miastoszkutnia.pl.
 2. Zajęcia stacjonarne odbywają się w pracowni Miasto Szkutnia oraz na należącym do pracowni terenie przed warsztatem zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2.
 3. Dla potwierdzenia zgłoszenia na udział w zajęciach organizowanych przez Miasto Szkutnia  konieczne jest dokonanie wpłaty na konto bankowe Miasto Szkutnia Sp. z o.o. 74 2130 0004 2001 0723 6060 0001, wraz ze wskazaniem wybranych zajęć w tytule przelewu.   
 4. Aby zarezerwować miejsce konieczne jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50% ceny za wybrane zajęcia.  Zaliczka ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć.
 5. Aby wziąć udział w zajęciach konieczna jest przedpłata całej kwoty należnej za wybrane zajęcia. Termin wpłaty pełnej kwoty za zajęcia podajemy uczestnikom w korespondencji mailowej.
 6. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
 7. Jeśli na wybrane przez uczestnika zajęcia nie zgłosi się przynajmniej 4 osoby, to zajęcia mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji pieniądze są zwracane osobom, które przelały je na nasze konto, w ciągu 3 dni roboczych od planowanego terminu rozpoczęcia zajęć.
 8. W przypadku rezygnacji przez klienta z udziału w zajęciach po ich opłaceniu, Miasto Szkutnia nie zwraca pieniędzy wpłaconych za udział w zajęciach ani nie daje gwarancji udziału w zajęciach w innym terminie. W takim przypadku możliwe jest wskazanie przez klienta innej osoby, która może wziąć udział w opłaconych już zajęciach.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do zaleceń prowadzących oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, z którymi zostaną zapoznani przez prowadzących.
 10. Miasto Szkutnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, powstałe w czasie trwania zajęć, na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz nie stosowania się do zaleceń osób prowadzących zajęcia.
 11. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań, dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń prowadzących w trakcie trwania zajęć.
 12. W zajęciach mogą brać udział osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 13. W cenie zajęć Miasto Szkutnia oferuje materiały potrzebne w trakcie ich trwania. W przypadku projektów indywidualnych cena materiałów jest ustalana bezpośrednio z osobą zainteresowaną. Opłata za materiały dodatkowe pobierana jest przed ich wydaniem uczestnikowi zajęć.
 14. Wpłata pełnej kwoty za uczestnictwo w wybranych przez klienta zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posprzątania miejsca pracy po zakończonych zajęciach.
 16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są odebrać projekty nad którymi pracowali w   Miasto Szkutnia nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć. Projekty pozostawione dłużej mogą zostać zutylizowane.  
 17. Miasto Szkutnia jest uprawnione do utrwalania i publikacji wizerunku uczestnika zajęć na potrzeby promocji zajęć. W szczególności publikacji zdjęć i filmów z przebiegu zajęć na portalach społecznościowych itp. Brak zgody na ww.działanie powinien być zgłoszony do Miasto Szkutnia przez uczestnika zajęć, drogą elektroniczną, nie później niż przed rozpoczęciem zajęć.

Kontynuując korzystanie ze strony akceptujesz politykę plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close