Regulamin zajęć warsztatowych w  Miasto Szkutnia

 1. Zajęcia organizowane przez Miasto Szkutnia odbywają się w terminach ustalonych z uczestnikami. Za ustalenie terminu zajęć uznaje się w szczególności umieszczenie go  na stronie miastoszkutnia.pl.
 2. Zajęcia stacjonarne odbywają się w pracowni Miasto Szkutnia oraz na należącym do pracowni terenie przed warsztatem zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2.
 3. Dla potwierdzenia zgłoszenia na udział w zajęciach organizowanych przez Miasto Szkutnia  konieczne jest dokonanie wpłaty na konto bankowe Miasto Szkutnia Sp. z o.o. 74 2130 0004 2001 0723 6060 0001, wraz ze wskazaniem wybranych zajęć w tytule przelewu.   
 4. Aby zarezerwować miejsce konieczne jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50% ceny za wybrane zajęcia.  Zaliczka ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć.
 5. Aby wziąć udział w zajęciach konieczna jest przedpłata całej kwoty należnej za wybrane zajęcia. Termin wpłaty pełnej kwoty za zajęcia podajemy uczestnikom w korespondencji mailowej.
 6. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
 7. Jeśli na wybrane przez uczestnika zajęcia nie zgłosi się przynajmniej 4 osoby, to zajęcia mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji pieniądze są zwracane osobom, które przelały je na nasze konto, w ciągu 3 dni roboczych od planowanego terminu rozpoczęcia zajęć.
 8. W przypadku rezygnacji przez klienta z udziału w zajęciach po ich opłaceniu, Miasto Szkutnia nie zwraca pieniędzy wpłaconych za udział w zajęciach ani nie daje gwarancji udziału w zajęciach w innym terminie. W takim przypadku możliwe jest wskazanie przez klienta innej osoby, która może wziąć udział w opłaconych już zajęciach.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do zaleceń prowadzących oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, z którymi zostaną zapoznani przez prowadzących.
 10. Miasto Szkutnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, powstałe w czasie trwania zajęć, na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz nie stosowania się do zaleceń osób prowadzących zajęcia.
 11. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań, dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń prowadzących w trakcie trwania zajęć.
 12. W zajęciach mogą brać udział osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 13. W cenie zajęć Miasto Szkutnia oferuje materiały potrzebne w trakcie ich trwania. W przypadku projektów indywidualnych cena materiałów jest ustalana bezpośrednio z osobą zainteresowaną. Opłata za materiały dodatkowe pobierana jest przed ich wydaniem uczestnikowi zajęć.
 14. Wpłata pełnej kwoty za uczestnictwo w wybranych przez klienta zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posprzątania miejsca pracy po zakończonych zajęciach.
 16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są odebrać projekty nad którymi pracowali w   Miasto Szkutnia nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć. Projekty pozostawione dłużej mogą zostać zutylizowane.  
 17. Miasto Szkutnia jest uprawnione do utrwalania i publikacji wizerunku uczestnika zajęć na potrzeby promocji zajęć. W szczególności publikacji zdjęć i filmów z przebiegu zajęć na portalach społecznościowych itp. Brak zgody na ww.działanie powinien być zgłoszony do Miasto Szkutnia przez uczestnika zajęć, drogą elektroniczną, nie później niż przed rozpoczęciem zajęć.